Regulamin Świadczenia Usług
PRZEZ AKADEMIĘ RYSUNKU NA ZAJĘCIA ONLINE
ważny od dnia 15.06.2021 r.

 1. [Postanowienia wstępne]  Regulamin  określa   warunki i zasady oraz świadczenia przez Akademię Rysunku usług, tj. prowadzenia Kursów artystycznych.
  1. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.344). Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://akademiarysunku.pl, w formie umożliwiającej wydruk Regulaminu, jego utrwalenie, jak również zwielokrotnienie techniką cyfrową na dowolnych, elektronicznych nośnikach danych. W przypadku zawarcia Umowy     o     stacjonarny     kurs artystyczny     w formie pisemnej, Akademia Rysunku wydaje Nabywcy Regulamin w formie pisemnej, przy okazji zawarcia Umowy.
 2. [Kontakt z Akademią Rysunku] Kontakt z Akademią Rysunku możliwy jest w dni robocze w godz. od 12:00 do 19:00 pod numerem telefonu 604 164 200, adresem email biuroakademiarysunku@gmail.com albo osobiście w siedzibie Akademii Rysunku pod adresem: ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań.
 3. [Definicje] Następujące zwroty i  wyrażenia zawarte w niniejszym Regulaminie,  niezależnie od tego czy w dalszej części Regulaminu będą użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej, oznaczają odpowiednio:
  1. Akademia Rysunku – działalność gospodarcza prowadzona przez Renatę Opalę pod firmą: FARBY I KREDKI Renata Opala, ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań, NIP: 7811013106, REGON: 630393167;
  2. Kurs artystyczny – usługa świadczona przez Akademię Rysunku, obejmująca cykl zajęć artystycznych o określonej tematyce, której szczegółowe parametry wskazane są na stronie internetowej albo Umowie o stacjonarny kurs artystyczny;
  3. Kurs artystyczny online – usługa świadczona przez Akademię Rysunku droga elektroniczną, za pośrednictwem platformy EduSky, obejmująca cykl  zajęć  artystycznych  o  określonej  tematyce,  której szczegółowe parametry określone są na stronie internetowej www.akademiarysunku.pl
  4. Zajęcia – jednostka lekcyjna Kursu artystycznego, trwająca 60 minut;
  5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.); 8)
  6. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 287),; 9)
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  8. Umowa o kurs artystyczny online – umowa zawarta w formie elektronicznej pomiędzy Akademią Rysunku a Nabywcą, na podstawie której Akademia Rysunku zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić Kurs artystyczny online, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie
  9. Nabywca osoba fizyczna     posiadająca     pełną     zdolność     do     czynno ści     prawnych,     która     zawiera      z Akademią Rysunku Umowę, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie
  10. Uczestnik Kursu – osoba fizyczna, wskazana przez Nabywcę jako osoba, która weźmie udział w Kursie artystycznym;
  11. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, oraz sobota bez niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu    ustawy  z    dnia18   stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 90 z późn. zm.);
  12. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Akademię Rysunku

Kursy artystyczne online

 1. [Nabór na Kurs artystyczny online] Akademia Rysunku ogłasza nabór na Kurs artystyczny online, co najmniej na jeden miesiąc przed dniem planowanego rozpoczęcia Kursu artystycznego online, podając następujące informacje:
  1. Plan Zajęć, z podaniem daty dziennej wszystkich Zajęć oraz godziny rozpoczęcia Zajęć (wg czasu dla Warszawy, tj. GMT+2), informację o kursie
  2. Rekomendowaną listę materiałów artystycznych potrzebnych do udziału w Kursie,
  3. Cenę za Kurs artystyczny online w walucie polski złoty brutto.
  4. Minimalną liczbę zgłoszeń, warunkującą uruchomienie Kursu artystycznego online. Jeśli nie wskazano nic innego, minimalna liczba zgłoszeń, wymagana dla uruchomienia Kursu wynosi 5 osób.
 • Cena za Kurs artystyczny online zawiera koszty związane z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Kursu. Cena za Kurs artystyczny online nie zawiera kosztów materiałów artystycznych potrzebnych do udziału w Kursie.
 1. [Zawarcie umowy o Kurs artystyczny online] W celu zawarcia Umowy o Kurs artystyczny online, Nabywca, korzystając ze strony internetowej https://akademiarysunku.pl:
  1. wybiera Kurs artystyczny online, a następnie wypełnia formularz zapisu i przechodzi na platformę płatniczą oraz dokonuje płatności.
  2. podaje dane osobowe Nabywcy: wybór formy kontaktu (Pan/Pani), imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, ewentualnie także dane osobowe Uczestnika kursu obejmujące jego imię i nazwisko oraz e-mail (potrzebny do łączenia z uczestnikiem zajęć) W przypadku, gdy Nabywca chce otrzymać fakturę VAT podaje również: nazwę firmy, adres firmy, nr NIP,
  3. wybiera rodzaj płatności spośród dostępnych form: przelew elektroniczny oraz PayPal
  4. Nabywca jest zobowiązany do opłacania Kursu artystycznego online z góry po zaakceptowaniu umowy.
  5. Do zawarcia Umowy o kurs artystyczny online dochodzi z chwilą złożenia przez Akademię Rysunku oświadczenia o uruchomieniu Kursu artystycznego online, co  następuje  poprzez   przesłanie  wiadomości  e-mail na podany przez Nabywcę
  6. Nabywca jeżeli chce anulować zapis, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Akademią Rysunku
  7. Po opłaceniu kursu uczestnik otrzymuje login i hasło do systemu oraz umowę, której akceptacja następuje za pomocą SMS.
  8. Niezwłocznie po opłaceniu na Kurs artystyczny online, Akademia Rysunku wyśle Nabywcy, na jego adres e-mail, login i hasło do opłaconych zajęć.
 2. [Informowanie] Najpóźniej na 7 (siedem) Dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia Kursu artystycznego online, Akademia Rysunku poinformuje Nabywcę o:
  1. uruchomieniu Kursu artystycznego online,
  2. nieuruchomieniu Kursu artystycznego online, z uwagi na nieosiągnięcie minimalnej liczby zgłoszeń. W przypadku gdyby liczba zgłoszeń na Kurs artystyczny online była mniejsza niż Minimalna Liczba Zgłoszeń, wówczas Akademia Rysunku poinformuje o tym Nabywcę drogą elektroniczną (e-mail). W takim wypadku zapis Nabywcy:
 • zostanie odrzucone przez Akademię Rysunku,
 • albo – za zgodą Nabywcy – dokonany zapis traktowany będzie jako zgłoszenie na inny Kurs artystyczny online, na który nabór jest aktywny
 1. [Odrzucenie zgłoszenia] W przypadku odrzucenia zgłoszenia Nabywcy przez Akademię Rysunku, nie dochodzi do zawarcia Umowy o kurs artystyczny online. W związku z odrzuceniem zapisu przez Akademię Rysunku, płatność za Kurs artystyczny online, podlega niezwłocznemu zwrotowi Nabywcy.
 2. [Czas trwania Umowy o Kurs artystyczny online] Umowa na Kurs artystyczny online zostaje zawarta na czas określony przez uczestnika warsztatów określonych ilością zakupionych zajęć, i może automatycznie ulegać przedłużeniu poprzez opłacenie kolejnych kursów.
 3. [Zasady przeprowadzania Kursów artystycznych online] Kurs artystyczny online odbywa się w formie cyklicznych Zajęć, prowadzonych przez nauczyciela Akademii Rysunku  – plastyka, transmitowanych w zakresie obrazu i dźwięku, na żywo, poprzez platformę EduSky.
  1. Nauczyciel Akademii Rysunku, zobowiązany jest do pojawienia się na platformie EduSky 15 minut przed rozpoczęciem zajęć online.
  2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem Akademii Rysunku
  3. Dane dostępu, umożliwiające udział w kolejnych Zajęciach, zostaną przesłane na adres e-mail wskazany przez Nabywcę, natychmiast po dokonaniu zapłaty przy zapisie
  4. Zajęcia są zapisywane na platformie zoom i w razie odrabiania zajęć ,udostępniane uczestnikom tej grupy jako link ważny 7 dni, bez obróbki wideo.

W celu udziału w Kursie artystycznym online, Uczestnik Kursu musi dysponować co najmniej następującymi, minimalnymi wymaganiami sprzętowymi:  tablet, telefon komórkowy z dostępem do internetu, komputer ze stałym dostęp do łącza internetowego, o rekomendowanej prędkości łącza powyżej 5Mb/s.

 • Akademia Rysunku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Kursu artystycznego online sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • brak minimalnych wymagań sprzętowych, skutkujący brakiem możliwości udziału w Kursie artystycznym
 1. [Działania zabronione] Zabronione jest:
  1. uczestnictwo w Kursie artystycznym online w taki sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, bądź uniemożliwia ich prowadzenie lub uczestnictwo w nich innych osób,
  2. podawanie się za innego Uczestnika Kursu lub umożliwienie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Uczestnik Kursu,
  3. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich lub Akademii Rysunku, utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z Zajęć prowadzonych poprzez platformę  EduSky w tym wizerunku nauczyciela prowadzącego Zajęcia.
  4. Konsekwencjami powyższych naruszeń jest: wykluczenie z danych zajęć bez zwrotu ich kosztów. Przy powtarzających się naruszeniach – rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy użytkownika.
 2. [Reklamacje] Nabywca ma  prawo  składać  do  Akademii     Rysunku    reklamacje związane  z korzystaniem z Kursów artystycznych online. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe Akademii Rysunku wskazane wyżej.

Akademia Rysunku   rozpatrzy   reklamację   i   zawiadomi   Nabywcę   o   sposobie jej  rozpatrzenia   nie   później   niż  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Akademia Rysunku przekaże Nabywcy odpowiedź na reklamację w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

 1. [Rezygnacja w trakcie zajęć] Nabywca, po opłaceniu 4 lub 12 zajęć z góry, może po odbyciu się  pierwszych zajęć zrezygnować ze względu na formułę zajęć i domagać się zwrotu kosztów za pozostałe zajęcia, po uprzednim telefonicznym kontakcie z Akademią Rysunku. Jest to jedyna możliwość rezygnacji z kursu. 
 2. [Prawo odstąpienia   od   umowy] W   przypadku   gdy   Nabywcą   Kursu   artystycznego   online   jest   Konsument,  a Umowa o kurs artystyczny online zostaje zawarta poza lokalem Akademii Rysunku lub na odległość, Konsument może odstąpić od Umowy o kurs artystyczny online w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Akademię Rysunku o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie pisma na adres Akademii Rysunku: ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań lub e-mail: …). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu [LINK], nie jest to jednak obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z ustawowego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, nie jest to jednak obowiązkowe. Konsument zobowiązany jest do przesłania informacji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy, Akademia Rysunku zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Akademia Rysunku zostanie poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Akademia Rysunku dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że  Konsument  wyraźnie  zgodzi  się  na  inne  rozwiązanie;  w  każdym  przypadku  K onsument  nie  ponosi  żadnych  opłat  w związku z tym zwrotem płatności..
 1. [Odrabianie zajęć] Brak uczestnictwa w zajęciach, nie nakłada na Akademię Rysunku obowiązku umożliwienia odrabiania zajęć. Akademia Rysunku może wysłać nieobecnemu uczestnikowi link do nagranych zajęć, do którego dostęp będzie wynosić nie więcej 7 dni. Jeżeli uczestnik zajęć jest nieobecny, może poprosić o wysłanie linku do nagrania z przeprowadzonych zajęć.
 2. [Pozasądowe formy  rozstrzygania sporów]  Konsument  ma możliwość  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, określonego w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz. 18123), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów tej ustawy. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest dostępny pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl.
  • Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
  • Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stronach internetowych Podmiotów
 1. [Ochrona danych osobowych] Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce Ochrony Danych Osobowych.
 2. [Zmiany Regulaminu] Akademia Rysunku jest uprawniona do zmiany Regulaminu w szczególności przypadku: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, gdy zajdą zmiany technologiczne lub funkcjonalne w świadczonych usługach, gdy zajdą zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzone zostaną nowe, zmian redakcyjnych.
 3. [Zmiana Regulaminu] staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Akademię Rysunku, nie krótszym niż 15 dni od momentu zawiadomienia Nabywcy o zmianie i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. Nabywca, który nie zaakceptuje zmienionej treści Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 4. [Kodeks Cywilny] W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową o kurs artystyczny online, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. [Postanowienia końcowe] Regulamin podlega prawu polskiemu. Językiem Regulaminu jest język polski.