Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Renata Opala FARBY I KREDKI

prowadząca

AKADEMIĘ RYSUNKU ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań

NIP: 7811013106

REGON: 630393167

 

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We   wszelkich   sprawa   związanych   z   przetwarzaniem      Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: biuroakademiarysunku@gmail.com

pod numerem telefonu: 604 16 42 00

osobiście w Akademii Rysunku: ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz. od 16 do 20 oraz w soboty w godz. od 10 do 14.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

 

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jesteś uczestnikiem kursu, w imieniu którego umowę z AKADEMIĄ RYSUNKU zawarła inna osoba, wówczas Twoje dane osobowe pozyskujemy od tej osoby (np. od rodzica lub opiekuna prawnego). Jeśli jesteś reprezentantem (np. pracownikiem lub przedstawicielem) naszego Kontrahenta, Twoje dane możemy pozyskiwać od Kontrahenta lub ze źródeł powszechnie dostępnych. Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Rekrutacja uczniów do AKADEMII RYSUNKU

Opis. Administrator prowadzi akcję marketingową mającą na celu rekrutację uczniów do AKADEMII RYSUNKU. W związku z tym osoby zainteresowane korzystaniem z usług AKADEMII, kontaktują się z AKADEMIĄ RYSNKU – osobiście (także podczas spotkań informacyjnych), telefonicznie lub mailowo –

celem uzyskania informacji o usługach AKADEMII RYSUNKU oraz możliwości zapisu na kursy artystyczne.

Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko osoby kontaktującej się z AKADEMIĄ RYSUNKU (rodzica lub opiekuna prawnego), imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka, numer telefonu, adres e-mail rodzica (opiekuna prawnego) do kontaktu.

Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas rekrutacji, która zazwyczaj trwa około jeden miesiąc. Jeśli nie zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy, dane pozyskane  w  celu   rekrutacji   uczniów   do   AKADEMII   RYSUNKU   usuniemy   nie   później   niż w terminie trzech miesięcy od dnia kontaktu z nami.

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług nauki rysunku w ramach kursów artystycznych Opis. W celu korzystania z usług AKADEMII RYSUNKU konieczne jest zawarcie umowy o świadczenie usług. Zawarcie umowy odbywa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: https://akademiarysunku.pl

Zakres danych. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest dziecko: imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), adres e-mail oraz nr telefonu rodzica (opiekuna prawnego), adres zamieszkania rodzica (opiekuna prawnego), imię i nazwisko dziecka – uczestnika kursu, numer rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego), ewentualnie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa firmy, adres firmy, NIP, w przypadku kursów stacjonarnych dodatkowo rodzic lub opiekun prawny może podać informacje o specjalnych potrzebach wychowawczych lub opiekuńczych dziecka (mogą to być również dane osobowe szczególnych kategorii). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba dorosła: imię i nazwisko uczestnika kursu, adres e-mail oraz nr telefonu uczestnika kursu, adres zamieszkania uczestnika kursu, numer rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego), ewentualnie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa firmy, adres firmy, NIP.

Podstawa prawna. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są przez czas trwania kursu artystycznego i zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy od dnia  zakończenia kursu. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

 

Bieżące informowanie o działalności AKADEMII RYSUNKU (newsletter informacyjny)

Opis. W celu informowania o organizacyjnych aspektach kursów artystycznych, AKADEMIA RYSUNKU rozsyła rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów lub ew. samym uczniom tzw. newsletter informacyjny.

Zakres danych. Adres e-mail, nr telefonu.

Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu należytego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania kursu artystycznego. Dane usuniemy nie później niż w terminie trzech miesięcy po wykonaniu umowy, tj. po zakończeniu kursu.

Korzystanie ze zniżki na usługi AKADEMII RYSUNKU

Opis. AKADEMIA RYSUNKU proponuje klientom zniżkę na kursy artystyczne, w przypadku gdy umowa o nauczenie rysunku zawierana jest dla co najmniej dwójki rodzeństwa, przy czym warunkiem uzyskania zniżki jest korzystanie z usług AKADEMII RYSUNKU od co najmniej 4 lat.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane o pokrewieństwie pomiędzy osobami korzystającymi z usług AKADEMII RYSUNKU, jak również informację o okresie korzystania z usług AKADEMII RYSUNKU.

Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do korzystania ze zniżki. Dane usuniemy nie później niż w terminie trzech miesięcy po wykonaniu umowy, tj. po zakończeniu kursu.

Prowadzenie dokumentacji kształcenia i wychowania (e-Dziennik)

Opis. Administrator, organizując kursy artystyczne, gromadzi dokumentację kształcenia i wychowania uczniów – uczestników kursów artystycznych.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe uczniów AKADEMII RYSUNKU – dzieci: imię i nazwisko ucznia, informację o nieobecności na zajęciach, prace przygotowane przez ucznia, informację o postępach w nauce (notatka nauczyciela), informacje o specjalnych potrzebach wychowawczych lub opiekuńczych (jeśli podano). W przypadku uczniów – dorosłych przetwarzamy: imię i nazwisko ucznia, informację o nieobecności na zajęciach, prace przygotowane przez ucznia, informację o postępach w nauce (notatka nauczyciela).

Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są w celu należytego wykonania umowy nauczania rysunku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu przetwarzane są przez czas trwania kursu artystycznego i zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia kursu. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

Zdalne prowadzenie zajęć artystycznych

Opis. Administrator świadczy usługi zdalnej nauki rysunku poprzez platformę ZOOM.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane uczestników: imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach zdalnych, wizerunek.

Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia zdalnej nauki rysunku (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czas przetwarzania danych  osobowych.  Dane  osobowe  przetwarzamy  przez  czas  niezbędny  do w celu wykonania umowy. Dane usuniemy nie później niż w terminie trzech miesięcy po wykonaniu umowy, tj. po zakończeniu kursu. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać

 

dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

Organizacja letnich i zimowych plenerów malarskich

Opis. AKADEMIA RYSUNKU organizuje letnie i zimowe plenery malarskie.

Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe wynikające z karty kwalifikacji uczestnika wypoczynku: imię (imiona) i nazwisko uczestnika, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), rok urodzenia, adres zamieszkania, adres zamieszkania lub pobytu rodziców (opiekunów prawnych), numer telefonu rodziców (opiekunów prawnych), informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień), nr PESEL uczestnika. Ponadto Administrator przetwarza także adres e-mail oraz dane dotyczące nr rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za jego pośrednictwem) i ewentualnie dane dotyczące miejsca zatrudnienia rodziców lub opiekunów (w razie wystawienia faktury VAT na rzecz pracodawcy).

Podstawa prawna. Zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika; niezbędność

przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO). Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe związane z organizowanym wypoczynkiem przetwarzane są przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.

Organizacja letnich i zimowych półkolonii artystycznych

Opis. W okresie ferii zimowych oraz wakacji, Administrator organizuje półkolonie artystyczne, skierowane przede wszystkim do małoletnich uczniów AKADEMII RYSUNKU.

Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe wynikające z karty kwalifikacji uczestnika wypoczynku: imię (imiona) i nazwisko uczestnika, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), rok urodzenia, adres zamieszkania, adres zamieszkania lub pobytu rodziców (opiekunów prawnych), numer telefonu rodziców (opiekunów prawnych), informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień), nr PESEL uczestnika. Ponadto Administrator przetwarza także adres e-mail oraz dane dotyczące nr rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za jego pośrednictwem) i ewentualnie dane dotyczące miejsca zatrudnienia rodziców lub opiekunów (w razie wystawienia faktury VAT na rzecz pracodawcy).

Podstawa prawna. Zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika; niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO). Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe związane z organizowanym wypoczynkiem przetwarzane są przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.

Organizacja urodzin artystycznych

Opis. Administrator świadczy usługi organizacji urodzin dla dzieci o tematyce artystycznej.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko dziecka – organizatora urodzin, przedział wiekowy uczestników, imię i nazwisko osoby zawierającej umowę (rodzica lub opiekuna prawnego), e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, telefon rodzica  lub opiekuna prawnego, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), numer rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego), dodatkowe informacje dotyczące uczestników urodzin (mogą to być również dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o alergiach).

Podstawa prawna. Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).

Czas przetwarzania danych  osobowych.  Dane  osobowe  przetwarzamy  przez  czas  niezbędny w celu wykonania umowy. Dane osobowe co do zasady usuwamy w terminie 3 miesięcy od dnia zrealizowania usługi urodzin. Prosimy jednak, abyś pamiętał, że dane możemy przetwarzać dłużej w innych celach (np. w celu ustalenia, dochodzenia, obrony i egzekucji roszczeń dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy).

Newsletter

Opis. AKADEMIA RYSUNKU prowadzi działalność marketingową, przesyłając osobom zainteresowanym ofertą AKADEMII RYSUNKU cykliczny newsletter o aktualnych wydarzeniach oraz ofercie. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz swojej zgody na otrzymywanie newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez 2 lata od dnia ostatniego otwarcia wiadomości e-mail.

Prowadzenie konta na Facebooku, Instagramie oraz Pintereście, kanału na YouTubie

Opis. W celu prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej, Administrator prowadzi konto na Facebooku, Instagramie oraz Pintereście i kanał na YouTube. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe udostępnione w związku z rejestracją i korzystaniem z tych kanałów społecznościowych.

Zakres danych. Przetwarzamy dane udostępnione przez Ciebie w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest oraz YouTube (najczęściej obejmujące: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane z plików cookies itp.).

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na promocji działalności Administratora oraz podejmowaniu działań marketingowych.

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas korzystania przez Ciebie z naszych kanałów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest oraz YouTube.

 

Zwróć uwagę, że jeśli korzystasz z kanałów społecznościowych, administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd., Pinterest, Inc, oraz Google, Inc. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez te podmioty znajdziesz na ich stronach:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instargam: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Zdarza się, że korzystając z kanałów społecznościowych, wykupujemy reklamy skierowane do konkretnej grupy odbiorców. W takim wypadku, dochodzi do profilowania danych osobowych, poprzez analizę profilu użytkownika, celem określenia jego preferencji i zaproponowania reklam odpowiadających jego oczekiwaniom. Profilowaniem zajmuje się właściciel odpowiednio Facebooka, Instagrama lub YouTube, jednakże Administrator korzysta z wyników profilowania w celu dotarcia do odbiorców zainteresowanych tematyką zbliżoną do tematyki strony Gotuj.pro.

 

Prowadzenie stron internetowych https://akademiarysunku.pl, https://akademiarysunkuonline.pl; statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności stron internetowych Administratora oraz ułatwienie korzystania ze stron, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego stronZakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisach WWW, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskane są z plików cookies, które nie służą wyłącznie w celu prawidłowego działania strony – zgoda udzielona przez osobę odwiedzającą stronę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies, szczegóły znajdziesz w Polityce plików cookies [LINK]).

Ustalenie, dochodzenie, obrona i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody, firmę prowadzonej działalności gospodarczej, adres wykonywania działalności, NIP.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń.

Kontakt z Klientem – rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań

Opis. Klienci AKADEMII RYSUNKU mają możliwość kontaktu z Administratorem w formie telefonicznej, mailowej oraz poprzez formularze kontaktowe umieszczone na stronach https://akademiarysunku.pl oraz https://akademiarysunkuonline.pl

Zakres danych. Numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane osobowe podane przez osobę kontaktującą się AKADEMIĄ RYSUNKU.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy AKADEMIĄ RYSUNKU a  jej klientami (lub potencjalnymi klientami), opartych na rzetelności i lojalności.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas odpowiedzi na zapytanie Klienta, jego skargę, wniosek lub zapytanie. Dane osobowe są usuwane w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi, wniosku lub zapytania.

Obsługa informatyczna

Opis. Administrator prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu systemów informatycznych (np. poczty elektronicznej, strony internetowej itd.), co powoduje konieczność korzystania z obsługi informatycznej.

Zakres danych. Dane wynikające z plików cookies [link do Polityki plików cookies], a także wszystkie inne dane, które przetwarzane są z wykorzystaniem systemów informatycznych (np. dane przetwarzane za pomocą formularzy kontaktowych na stronach https://akademiarysunku.pl oraz https://akademiarysunkuonline.pl).

Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu należytej obsługi strony internetowej prowadzonej przez Administratora oraz pozostałych usług świadczonych przez Administratora. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskane są z plików cookies, które nie służą wyłącznie w celu prawidłowego działania strony – zgoda udzielona przez osobę odwiedzającą stronę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies lub przez czas przechowywania wskazany w przypadku innych celów przetwarzania (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z rekrutacją uczniów, dane przetwarzamy przez czas rekrutacji, która zazwyczaj trwa około jeden miesiąc i usuwamy w ciągu trzech miesięcy od dnia kontaktu z nami).

Księgowość, rachunkowość

Zakres danych. Jeśli wystawiamy fakturę VAT lub paragon imienny, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej, ew. adres zamieszkania) dla celów rachunkowych i księgowych.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej oraz podatkowej. Wystawione paragony imienne i faktury VAT przechowujemy do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Korzystanie z usług podmiotów trzecich lub zakup towarów od podmiotów trzecich dla potrzeb prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez AKADEMIĘ RYSUNKU

Opis. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą korzystamy z dostaw towarów i usług od osób trzecich.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe:

 1. Reprezentanta Kontrahenta – imię, nazwisko, funkcję/ stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy, nr telefonu, nazwę firmy, którą Reprezentant reprezentuje,
 2. Kontrahenta (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) – imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer rachunku

Podstawa prawna.  Dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO,  tj. w związku z negocjacjami, zawarciem i wykonaniem umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy AKADEMIĄ RYSUNKU a Kontrahentem. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań i zamierzeń gospodarczych Administratora (dochodzenie i obrona przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego).

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez czas prowadzenia współpracy gospodarczej, maksymalnie przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem a Reprezentantem Kontrahenta (a dłużej jedynie do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy stron). Dane osobowe wynikające z faktur są przetwarzane przez okres przechowywania faktur VAT, wymaganych przez przepisy prawa, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT z tytułu faktury VAT.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania usług na rzecz naszych Klientów, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Dostawcy usług

Twoje dane osobowe przekazujemy także dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Dostawcy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz Klientów oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne lub doradcze. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz obsługę systemów informatycznych np. dostawcom oprogramowania, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Niektórzy z podwykonawców Administratora mają siedzibę w krajach położonych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych może nie być porównywalny do poziomu w Unii Europejskiej. Zawsze gdy tak się dzieje, Administrator dba, aby podmiot,  któremu   dane   przekazuje   dawał   odpowiednie   gwarancje   i   zapewnienia   związane z bezpieczeństwem danych osób fizycznych. Dostawcy Administratora zobowiązują się do przestrzegania tzw. Standardowych Klauzul Umownych, co gwarantuje ochronę danych na poziomie adekwatnym do ochrony gwarantowanej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Unii Europejskiej.

 

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług oferowanych przez Administratora (dane obligatoryjne). Nasz pracownik lub ewentualnie system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 • pod adresem e-mail: biuroakademiarysunku@gmail.com,
 • pod numerem telefonu: 604 16 42 00
 • osobiście w Akademii Rysunku: Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz. od 16 do 20 oraz w soboty w godz. od 10 do 14.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • złożenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych,
 • żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • dostępu do danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • przenoszenia danych do innego

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Prawo do złożenia skargi

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.